Kobiety – wieś – klimat i środowisko

Relacja

Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji? Co sprzyja ich zaangażowaniu w ochronę środowiska i klimatu? Czy kobiety mogą stać się liderkami w ochronie klimatu i środowiska w środowiskach wiejskich? Pod jakimi warunkami będzie to możliwe?

Kobiety.WIeś. Klimat. Środowisko

Sprawiedliwa transformacja wsi i rolnictwa w duchu Europejskiego Zielonego Ładu wymaga uwzględnienia perspektywy kobiet. Z jednej strony istotne jest rozpoznanie, jaki kobiety mogą mieć wkład w zieloną transformację. Z międzynarodowych badań wynika, że kobiety przejawiają wyższy poziom wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych, a włączanie ich w projektowanie polityk publicznych w obszarze klimatu i środowiska przekłada się na bardziej zrównoważone rozwiązania.

Z drugiej strony ważne, by w procesie transformacji brać pod uwagę sytuację kobiet, które m.in. częściej doświadczają biedy, w tym ubóstwa energetycznego, a także borykają się z dyskryminacją społeczną i zawodową.

O tych kwestiach dyskutowaliśmy podczas debaty „Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji?” z udziałem ekspertek zajmujących się badaniem kobiet wiejskich oraz współpracą z wiejskimi społecznościami lokalnymi, rolniczek i aktywistek działających na wsi na rzecz klimatu.

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja wyników badania postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu, przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w 2021 roku. Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie „Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań”. 

Kobiety. Wieś. Klimat. Środowisko.

Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. 
W mozaice postaw, poglądów i działań

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu: „Mieszkanki wsi a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Postawy, wiedza i zaangażowanie” realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Raport omawia postawy, wiedzę oraz działaniami mieszkanek polskiej wsi wobec zjawiska zmiany klimatu i wyzwań środowiskowych.

Jak pokazują międzynarodowe badania, kobiety wykazują większy stopień wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych. Autorki raportu postanowiły skupić się na tej grupie, ponieważ w ich ocenie może ona stanowić motor zmian w swoim otoczeniu. Perspektywa kobiet w ksztatowaniu polityki publicznej prowadzi do stosowania bardziej zrównoważonych rozwiązań w obszarze klimatu i środowiska.

Publikacja do pobrania

Załączamy prezentację podsumowującą najważniejsze wyniki tego badania.